Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §1751 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
obchodní společnost VISPA NÁCHOD s.r.o.
se sídlem Vysokov 1, 549 12 Vysokov
identifikační číslo 25962221, DIČ: CZ25962221
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17807
on-line obchod umístěný na internetové adrese www.e-smartshop.cz
e-mail: info@vispa.cz
telefon: 491 433 544
(dále jen prodávající)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která
uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“)
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese
www.e-smartshop.cz (dále jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II. Zboží a cena
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u
jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, k ceně produktu je ve finální části objednávky
přičteno dopravné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v
internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně
sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s
kupujícím jinak.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je
vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky
na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a
nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí
objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový
návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí
této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud
není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit
objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních
podmínkách.
8.V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu
zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného
odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o
přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
IV. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
následujícími způsoby:
• v hotovosti na prodejně 54912 Vysokov 1
• bankovním převodem (zálohová faktura). Vždy vyčkejte na zaslání zálohové faktury, kterou zašleme
v momentě, kdy bude zboží připraveno k expedici. Číslo účtu prodávajícího:
27-1523420287/0100 vedený u Komerční banky, a. s.
• v hotovosti nebo platební kartou dopravci v místě určeném kupujícím v objednávce (dobírka)
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od obdržení zálohové faktury
5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného
poskytovatele elektronických plateb.
6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem zálohu, pokud je zboží skladem. V případě, že je
zboží označeno „na objednání“, může prodávající požadovat předem úhradu zálohy. Úhrada kupní
ceny před odesláním zboží není zálohou.
8. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce.
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v
objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy
smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,
je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené
s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodejci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na
dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží
převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
V. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má
právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo
dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka
zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve
lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo
doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za hodnotu zboží, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen
tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Poštovné nebo dopravné za vrácení balíku v tomto případě hradí zákazník, nikoliv prodejce, a to i v případě, že zákazník získal od prodejce doručení balíku na svou adresu zdarma.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, nepoužité a neznečištěné a je-li to možné,
v původním obalu, nejlépe včetně štítku. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti
zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce
a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky
včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem,
popřípadě způsobem určeným kupujícím.
VI. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese jeho provozovny, případně v sídle podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a
kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,
kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.
Reklamační řád
1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda
zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat, zda
opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující
povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.
2. Vadu na zboží dodaném internetovým obchodem www.e-smartshop.cz může kupující uplatnit
reklamací telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.
3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: VISPA NÁCHOD s.r.o.,
Vysokov 1, 54912 Vysokov nebo na e-mailové adrese: info@vispa.cz. Oznámení o závadách musí
obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, název
zboží, podrobný popis závady, případně popis toho jak závada vznikla.
4. Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1, 2 a 3 tohoto reklamačního
řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o
tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo
autorizovaný servis apod.).
5. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme, aby zboží bylo čisté, byl předložen doklad o koupi a
záruční list (pokud jste ho obdrželi).
6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník
povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na
vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere současně na vědomí, že v
případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude
oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a
škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a
chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
VII. Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
VIII. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část
bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání
internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v
rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

Provozovatel obchodu www.e-smartshop.cz:
VISPA Náchod s.r.o., Vysokov 1, 549 12 Vysokov, IČ: 25962221, DIČ: CZ25962221
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17807
www.vispa.cz, e-mail: info@vispa.cz
Tel: 491 433 544, 732 323 566

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů
Zboží můžete vrátit na prodejně nebo zaslat na adresu:
(do balíku přidejte kopii faktury a formulář o odstoupení od smlouvy, balík neodesílejte na dobírku)
VISPA NÁCHOD s.r.o.
Vysokov 1
549 12 Vysokov
E-mail: info@vispa.cz
Tel: 491 433 544, 732 323 566

VISPA NÁCHOD s.r.o, IČ: 25962221, DIČ: CZ25962221 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17807
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo dokladu: Číslo objednávky:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum prodeje: Datum převzetí:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kupní cenu prosím vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka)
• Neodpovídá parametrům
• Záměna zboží
• Nekompletní balení
• Nefunkční / poškozené
• Jiný důvod
Datum a podpis: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

© 2022, Vispa Náchod s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz